Veilingvoorwaarden veulenveiling

Algemene Voorwaarden voor Veilingen

van de Stichting Veulenveiling Noord-Nederland, en Veulenveiling Dronten hierna tezamen te noemen: De Veilingorganisatie.

 1. Algemeen

 

1.1. Definities

In deze algemene voorwaarden  hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 

Aflevercontract het door Koper en Verkoper ingevulde en ondertekende aflevercontract, waaruit blijkt dat afname van het Paard door Koper heeft plaatsgevonden;
Afslagbedrag  een door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden bedrag;
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden gelden voor veilingen van De Veilingorganisatie, zowel de Online Veilingen alsook de Fysieke Veilingen;
Bieder degene die zich op een door De Veilingorganisatie voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Online Veiling alsook degene die tijdens een Fysieke Veiling op (een) Paard(en) biedt;
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels- , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Deelnemer een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper;
Gunning de uitdrukkelijke verklaring van De Veilingorganisatie (namens de Verkoper) aan de Koper dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het Paard waarop door de Koper een bod is uitgebracht aan de Koper is gegund. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit de Verklaring Koopovereenkomst;
Inschrijving de inschrijving van Verkoper bij De Veilingorganisatie om een Paard namens Verkoper door De Veilingorganisatie ter Veilin aan te bieden;  
Koopovereenkomst de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Gunning;
Koopsom het door Koper verschuldigde bedrag voor het ter Veiling aangeboden Paard bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld, een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief;
Koper de Bieder aan wie Gunning heeft plaatsgevonden;

 

De Veilingorganisatie de stichting Veulenveiling Noord-Nederland enn de Stichting Flevomaneges H.O.D.N. Veiling Dronten, hierna gezamenlijk te noemen: De Veilingorganisatie;
Paard een veulen, merrie of hengst;
Persoonsgegevens de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer aan De Veilingorganisatie dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
Online Veulenveiling de Online Veulenveiling georganiseerd door De Veilingorganisatie;
Opgeld een bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat 10% (exclusief BTW) van het Afslagbedrag bedraagt;
Terugkoop indien Koper tevens Verkoper is van het ter Veiling aangeboden Paard;
Veiling de door De Veilingorganisatie georganiseerde en gefaciliteerde veiling voor de verkoop van een of meerdere Paarden . Dit kunnen zowel de door De Veilingorganisatie georganiseerde en gefaciliteerde fysieke veilingen op locatie zijn (‘Fysieke Veiling’) alsook de door De Veilingorganisatie georganiseerde en gefaciliteerde online veiling via de Veilingwebsite (‘Online Veiling’);
Veilingdienst  het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling;
Veilingwebsite  de veilingwebsite waarmee De Veilingorganisatie haar Veilingdienst aanbiedt;
Verklaring Koopovereenkomst de door De Veilingorganisatie (namens Verkoper) aan de Bieder/Koper toegezonden c.q. verstrekte en door Bieder/Koper in te vullen en te ondertekenen verklaring koopovereenkomst;
Verkoop indien Koper een ander is dan Verkoper;
Verkoper de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Veilingorganisatie opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van een of meerdere Paarden middels een Veiling;

1.2.       Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen De Veilingorganisatie en Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.2.2. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens De Veiligorganisatie werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf De Veilingorganisatie.

1.3. Veiling

1.3.1. De Veilingorganisatie organiseert en faciliteert de Veiling en veilt één of meerdere Paarden in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten.

1.3.2. De Veilingorganisatie bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt.

1.3.3. Een Online Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Online Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met twee minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats twee minuten na het laatste bod.

1.3.4. Een Fysieke Veiling vindt plaats onder leiding van een door De Veilingorganisatie aangestelde veilingmeester.

1.3.5. Een Fysieke Veiling vindt plaats onder toezicht van een door De Veilingorganisatie aangestelde notaris.

1.3.6. De Veilingorganisatie bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. De Veilingorganisatie heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.

1.3.7. De ter Veiling aangeboden Paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij Gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van De Veilingorganisatie betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van geveilde Paarden.

1.3.8. Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Gunning.

De Veilingorganisatie zal daartoe bij Fysieke Veilingen een schriftelijke Verklaring Koopovereenkomst aan Koper verstrekken ten tijde van de Veiling en bij Online Veilingen een schriftelijke Verklaring Koopovereenkomst aan Koper verzenden en Koper is verplicht deze volledig ingevuld en ondertekend binnen zeven kalenderdagen na verzending te retourneren aan De Veilingorganisatie.

1.3.9. Ter Veiling aangeboden Paarden worden “bij opbod” verkocht met een ter Veiling bekend minimum openingsbod, tenzij De Veilingorganisatie bepaalt dat de Veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden ”bij opbod en afslag”. De Veilingorganisatie is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. De Veilingorganisatie is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van De Veilingorganisatie redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

 

1.4.       Levering

1.4.1. In de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling staat vermeld hoe levering en afname van het gekochte Paard plaatsvindt.

1.4.2. Afname/levering kan pas plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het overige verschuldigde door Koper aan De Veilingorganisatie is voldaan. Zolang De Veilingorganisatie geen algehele betaling van Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het Paard.

1.4.3. Pas na schriftelijke toestemming van De Veilingorganisatie is Verkoper bevoegd het verkochte Paard aan Koper te leveren.

1.4.4. Koper is gehouden het Paard uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na algehele betaling aan De Veilingorganisatie bij Verkoper af te nemen. Indien Koper de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om alle daaraan verbonden aanvullende kosten, waaronder de stallingskosten, te voldoen, in welk geval de Verkoper het Paard pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan. Het veulen kan aan koper worden afgeleverd als het de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt.

1.4.5. Ingevolge Europese regelgeving, geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving, dienen veulens binnen zes maanden na geboorte een paspoort met chip te hebben.

Omdat het de voorkeur verdient dat een veulen gechipt wordt op het moment dat het nog bij de merrie loopt, dienen de veulens bij voorkeur reeds voorafgaand aan de veiling, maar uiterlijk op het moment van feitelijke aflevering door verkoper aan koper te zijn gechipt.

Verkoper dient aan koper bij feitelijke aflevering van het veulen het paspoort en registratiepapier van het veulen af te geven.

1.4.6. De Koper dient bij de afname/levering van het gekochte Paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal De Veilingorganisatie en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

1.4.7. Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard is afgenomen/geleverd, De Veilingorganisatie daarvan schriftelijk mededeling te doen door het insturen van een Aflevercontract.

1.4.8. Tot het moment dat levering/afname van het Paard heeft plaatsgevonden en totdat De Veilingorganisatie algehele betaling van Koper, ook uit hoofde van eerdere overeenkomsten, heeft ontvangen, heeft De Veilingorganisatie retentierecht op het Paard.

1.4.9. Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het veulen door verkoper aan koper.

1.4.10 Indien door een erkend paardendierenarts, bij voorkeur (een door het VKO) gecertificeerd keuringsdierenarts zijnde, één van de in artikel 1.4.9. genoemde stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft koper het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden over verlaging van de koopprijs. Een schriftelijk (bij aangetekende brief) verzoek daartoe dient verkoper binnen 3 weken na feitelijke aflevering te bereiken, bij gebreke waarvan het recht vervalt om op deze grond ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen over een verlaging van de koopprijs.

1.5.      Eigendomsovergang

De eigendom van het gekochte Paard gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan De Veilingorganisatie, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst.

 

1.6.       Herroepingsrecht bij Consument Koper bij een Online Veiling

1.6.1. Indien Koper een Consument betreft, kan de Koper een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Paard via een Online Veiling gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het gekochte Paard heeft ontvangen.

1.6.2. Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Verkoper en De Veilingorganisatie. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in dit artikel bedoelde melding, zendt de Koper het Paard terug, of overhandigt de Koper het Paard aan Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het Paard zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Paard terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

1.6.3. De Koper retourneert het Paard met alle geleverde toebehoren, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

1.6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

1.6.5. De kosten verband houdende met het terugzenden zijn voor rekening van Koper.

1.6.6. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het Paard en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper.

1.6.7. Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

1.6.8. Verkoper betaalt de Koopsom (inclusief eventuele bezorgkosten voor aflevering bij Koper) terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het Paard zelf af te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het Paard heeft ontvangen.

1.6.9. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

1.6.10. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

1.6.11. Dit artikel 1.6 is uitsluitend van toepassing bij de aankoop van een Paard door een Consument Koper via een Online Veiling.

 

1.7.       Informatie

1.7.1     De Veilingorganisatie stelt de (digitale) catalogus zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie in de (digitale) catalogus is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter Veiling aangeboden Paarden, zonder dat De Veilingorganisatie hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

1.7.2     Mocht het ter Veiling aangeboden Paard een veterinaire keuring moeten ondergaan als onderdeel van de selectieprocedure voor de Veiling, dan zijn deze veterinaire rapporten op te vragen bij De Veilingorganisatie. De inhoud van deze veterinaire rapporten is bindend voor De Veilingorganisatie en voor de Deelnemer.

 

1.8.       Omzetbelasting

1.8.1. De Veilingorganisatie is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages.

1.8.2. Per Paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende Paard wordt geveild.

1.8.3. Indien ter zake van de overgang van geveilde Paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.

1.8.4. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende Paard. Op verzoek van De Veilingorganisatie is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan De Veilingorganisatie te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper naar genoegen van De Veilingorganisatie aan de voorwaarden volgens artikel 1.8.3 heeft voldaan. De Koper is aansprakelijk en vrijwaart De Veilingorganisatie in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.8.3. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die De Veilingorganisatie maakt, met een minimumbedrag van €  1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

1.9. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid De Veilingorganisatie

1.9.1. De Veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper De Veilingorganisatie te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.

1.9.2. De Veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan Paarden.

1.9.3. De Veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Deelnemer.

1.9.4. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart De Veilingorganisatie tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.

1.9.5. De Veilingorganisatie kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild Paard vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen en De Veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verbandhoudende schade.

1.9.6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van De Veilingorganisatie gelden niet in geval van aan De Veilingorganisatie toe te rekenen opzet of grove schuld van De Veilingorganisatie.

1.9.7. Iedere aansprakelijkheid van De Veilingorganisatie is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van De Veilingorganisatie daarvoor.

1.9.8. De Veilingorganisatie sluit geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende Paard. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen adviseert De Veilingorganisatie hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten.

 

1.10. Privacy Verklaring

De Veilingorganisatie zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer dient steeds bij een bezoek aan de   Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding worden gebruikt voor opname in het prospectus. Deelnemer verstrekt De Veilingorganisatie een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van het prospectus.

 

1.11. Geschillen en toepasselijk recht

1.11.1. De rechtsverhouding tussen De Veilingorganisatie en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

1.11.2. Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is De Veilingorganisatie bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling bij opbod voort te zetten. Indien De Veilingorganisatie een notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.

1.11.3. Geschillen, anders dan die aan het oordeel van De Veilingorganisatie of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een Consument is, is op diens schriftelijk verzoek de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of De Veilingorganisatie een procedure aanhangig wil maken en Koper is Consument, zal Verkoper en/of De Veilingorganisatie gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan Koper en/of De Veilingorganisatie die termijn bekorten tot vijf werkdagen.

 

1.12. Overige bepalingen

1.12.1. De Veilingorganisatie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

1.12.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

1.12.3. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 1. Aanvullende voorwaarden die gelden voor Bieder en/of Koper

2.1. Bieding

2.1.1. Door deel te nemen aan een Veiling accepteert Bieder dat hij/zij onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden en procedures die door De Veilingorganisatie op de Veiling van toepassing zijn of worden verklaard.

2.1.2. Bieder is verplicht om door of namens De Veilingorganisatie in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.1.3. De Veilingorganisatie behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

2.1.4. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Online Veiling is registratie op de door De Veilingorganisatie voorgeschreven wijze vereist. Bieder dient zich voor deelname aan de Online Veiling digitaal te registreren op het veilingplatform op de Veilingwebsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een Online Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per Paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite. De biedstappen bedragen €250,- per bod, tenzij anders aangegeven.

2.1.5. Indien een Bieder een bod uitbrengt, geldt dit bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens De Veilingorganisatie en (na Gunning) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens De Veilingorganisatie en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

2.1.6. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.

2.1.7. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

2.1.8. Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Online Veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.

2.2. Betalingsverplichtingen Koper

2.2.1. Koper is door totstandkoming van de Koopovereenkomst een Koopsom verschuldigd.

2.2.2. Koper dient binnen 7 kalenderdagen na datum totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan De Veilingorganisatie te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van De Veilingorganisatie, zonder enige korting of verrekening.

2.2.3. Bij niet tijdige betaling van de Koopsom is Koper in verzuim en heeft De Veilingorganisatie het recht het Paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan De Veilingorganisatie te vergoeden. De Veilingorganisatie heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. Daarnaast is Koper aan De Veilingorganisatie administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle

(buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van De Veilingorganisatie vordering op Koper, met een minimum van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW aan De Veilingorganisatie verschuldigd.

Koper komt geen recht op verrekening toe.

2.2.4.Als Verkoper of Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens De Veilingorganisatie het Opgeld verschuldigd onverminderd enig ander recht van De Veilingorganisatie in dat geval. Het voorgaande is niet van toepassing in geval er door Consument Koper bij een Online Veiling gebruik wordt gemaakt van zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 1.6 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Aanvullende voorwaarden die gelden voor Verkoper

3.1. Algemeen

3.1.1. De rechtsverhouding tussen De Veilingorganisatie en Verkoper is een overeenkomst van opdracht. Verkoper biedt een Paard ter Veiling aan door middel van een Inschrijving.

3.1.2. Verkoper verbindt zich om de juistheid van de informatie in de (digitale) catalogus, zoals bepaald in artikel 1.7 “Informatie” van deze Algemene Voorwaarden, ter zake van het door Verkoper ingeschreven Paard op juistheid te controleren en De Veilingorganisatie uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de Veiling schriftelijk van onjuistheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.

3.1.3. De voorwaarden die De Veilingorganisatie in het kader van de Veiling stelt aan een Paard, Inschrijving en Verkoper zijn louter gesteld in het belang van een goede Veiling.

 

3.2. Garanties en vrijwaringen

3.2.1. Verkoper garandeert de volledige eigendom van het Paard vrij en onbezwaard aan Koper over te kunnen dragen. Verkoper is gehouden De Veilingorganisatie te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verbandhoudende met het niet nakomen van deze garantie door Verkoper.

3.2.2. Verkoper garandeert dat het Paard vrij is van ongeoorloofde middelen. Zoals bedoeld op de meest recente lijst van de Federation Equestre Internationale (FEI) en te raadplegen op de website van de FEI (www.FEI.org)/), tijdens de selectieprocedure en de veiling. De Veilingorganisatie is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de Veiling bloed of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar ongeoorloofde middelen.

3.2.3. Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken. Verkoper vrijwaart De Veilingorganisatie voor iedere aanspraak, ongeacht omvang en aard en ongeacht van wie, voor tijdens of na de Veiling ten aanzien van een verkocht Paard gebleken nonconformiteit.

3.2.4. Verkoper is gehouden De Veilingorganisatie te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verbandhoudende met het niet nakomen van deze garanties door Verkoper of enig andere aanspraak door derden.

 

3.3. Inschrijving en selectie

3.3.1. De Inschrijving vindt plaats door het invullen, ondertekenen en opsturen van de Overeenkomst tot aanwijzing veulen voor de De Veilingorganisatie door Verkoper.

3.3.2.Door de Inschrijving verleent Verkoper opdracht aan De Veilingorganisatie om een Paard ter Veiling te veilen en tegen het hoogste bod na Gunning door De Veilingorganisatie namens hem te verkopen, mits het Paard door De Veilingorganisatie wordt geselecteerd en tot de Veiling wordt toegelaten.

3.3.3. Uitsluitend door De Veilingorganisatie geselecteerde Paarden kunnen aan de Veiling deelnemen.

3.3.4. De Veilingorganisatie bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren Paarden dienen te voldoen.

3.3.5. De Veilingorganisatie of een door De Veilingorganisatie samengestelde selectiecommissie heeft te allen tijde de bevoegdheid een Paard zonder opgave van redenen te weigeren, ook indien het Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd. De Veilingorganisatie is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verbandhoudende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.

3.3.6. Indien blijkt dat aan het Paard ongeoorloofde middelen zijn toegediend is Verkoper onder meer verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft jegens De Veilingorganisatie gehouden om aan al de in deze Algemene Voorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van De Veilingorganisatie betreffen.

3.3.7. Verkoper blijft vanaf Inschrijving verantwoordelijk voor verzorging en toezicht van het Paard.

3.3.8. De Veilingorganisatie is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verbandhoudende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden.

 

3.4 Kosten en Betalingsverplichtingen Verkoper

3.4.1. Door en op het moment van Inschrijving is Verkoper inschrijfgeld verschuldigd aan De Veilingorganisatie. De hoogte van het door Verkoper aan De Veilingorganisatie verschuldigde inschrijfgeld per Paard, te vermeerderen met een percentage over het Afslagbedrag wordt voor iedere Veiling bij Inschrijving bekend gemaakt middels een formulier van Voorwaarden behorende bij de overeenkomst aanwijzing veulen voor veiling. Het inschrijfgeld wordt bij verkoop verrekend met de opbrengst van de Veiling. Bij Terugkoop ontvangt Verkoper hiervoor een factuur.

3.4.2. Als aanbetaling op de verschuldigde veilingkosten is verkoper op het moment van aanwijzing tot veiling verschuldigd de minimale veilingkosten ad € 400,00 excl. BTW. Dat bedrag dient op de fotodag als dan direct te worden voldaan, contant of via machtiging aan de stichting. Dit om voor de penningmeester en verkoper duidelijkheid te verschaffen,  heeft men  het afgesproken bedrag niet bij zich, dan dient er op de fotodag een eenmalige machtiging te worden ingeleverd.  Na veiling wordt vastgesteld welk bedrag verkoper als veilingkosten definitief is verschuldigd. Voormelde aanbetaling strekt daarop in mindering. Wordt het veulen niet geveild vanwege overmacht, zoals hiervoor in artikel 6 omschreven, dan bedragen de veilingkosten voor verkoper  € 400,00 excl. BTW; door de stichting wordt dat verrekend met voormelde aanbetaling

3.4.3. Binnen 7 kalenderdagen nadat De Veilingorganisatie het Aflevercontract van Koper en/of Verkoper heeft ontvangen, zal De Veilingorganisatie overgaan tot betaling aan Verkoper van het door De Veilingorganisatie aan Verkoper verschuldigde, bestaande uit het Afslagbedrag verminderd met hetgeen Verkoper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan De Veilingorganisatie verschuldigd is.

3.4.4. Mocht De Veilingorganisatie het Aflevercontract hebben ontvangen, maar Koper en/of Verkoper hebben nog niet voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens De Veilingorganisatie, dan zal De Veilingorganisatie overgaan tot betaling van het door De Veilingorganisatie aan Verkoper verschuldigde uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe.

 

3.5. Terugkoop

3.5.1. Het ter Veiling aangeboden Paard wordt altijd verkocht, tenzij er geen bod wordt gedaan. Indien geen bod is gedaan is Verkoper gehouden het Paard terug te kopen tegen het openingsbod. Dit openingsbod wordt in dat geval als Afslagbedrag beschouwd.

3.5.2. Verkoper die een door hem ter Veiling aangeboden Paard terugkoopt, wordt mede beschouwd als Koper, met uitzondering van artikel 1.6 van deze Algemene Voorwaarden.

 

3.6. Niet deelnemen aan Veiling door ingeschreven Paard

3.6.1. Indien een Ingeschreven Paard niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd van € 10.000,–.

3.6.2. Mocht een Ingeschreven Paard naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling kunnen deelnemen, dan dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan De Veilingorganisatie te worden medegedeeld, waarna De Veilingorganisatie de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal vaststellen of het Paard wel of niet kan deelnemen aan de Veiling.

3.6.3. Indien Verkoper aan De Veilingorganisatie geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het Paard (tijdig) te (laten) onderzoeken, dan wel indien het Paard door De Veilingorganisatie danwel een door De Veilingorganisatie goedgekeurde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de Veiling en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in dit hiervoor genoemde boete van € 10.000,– aan De Veilingorganisatie verschuldigd. Indien een al dan niet goedgekeurd Paard niet aan de Veiling deelneemt, dient Verkoper de door De Veilingorganisatie in dat verband gemaakte (veterinaire) kosten te voldoen, met een minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW.

 

3.7. Machtiging Verkoper

3.7.1. In geval van een Fysieke Veiling, kan Verkoper voor alle door Verkoper ter Veiling aangeboden Paarden tezamen ten hoogste twee gemachtigden aanmelden die namens Verkoper aan de Veiling deelnemen, ten einde het aangeboden Paard tijdens de Veiling terug te kopen. Aanmelding van een gemachtigde dient plaats te vinden voor de aanvang van de Veiling bij De Veilingorganisatie met gebruikmaking van het voorgeschreven macht-formulier. Een gemachtigde handelt tijdens de Veiling voor rekening en risico van Verkoper. Een handeling van een gemachtigde geldt als een handeling van Verkoper.

 

Aanvullende voorwaarden die gelden in geval van Online Veulenveiling 

6.1 Veiling

Online Veulenveiling betreft een Online Veiling.

6.2 Bezichtiging

Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden veulens voorafgaand aan een Veiling te bezichtigen op afspraak bij Verkoper uitsluitend op verzoek.

6.3 Inschrijving & Selectie

In geval van Online Veulenveiling gelden de navolgende voorwaarden bij Inschrijving en selectie:

 1. Een door De Veilingorganisatie aangewezen selectiecommissie beoordeelt en selecteert de veulens die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. Een besluit van de selectiecommissie ter zake is bindend.
 2. Tot de Veiling kunnen worden toegelaten veulens die:
  1. door de door De Veilingorganisatie aangewezen selectiecommissie zijn geselecteerd;
  2. vrij zijn van waarneembare gebreken, zoals, maar niet uitsluitend, stalgebreken;
  3. zijn voorgebracht en gefilmd en gefotografeerd op de door De Veilingorganisatie georganiseerde foto- en videodag, waarvan de datum en tijdstippen door De Veilingorganisatie worden bepaald en vastgesteld en gecommuniceerd;
  4. uiterlijk drie weken voor aanvang van de Veiling onderzocht zijn op uiterlijk waarneembare gebreken door de door De Veilingorganisatie aangewezen jury en die ten tijde van deze inspectie voldoen aan de De Veilingorganisatie normen voor exterieur;
  5. op de door De Veilingorganisatie georganiseerde foto- en videodag veterinair klinisch onderzocht zijn op afwijkingen aan ogen, hart, longen, gebit en indien hengst, het geslachtsapparaat. Van het veterinair klinische onderzoek wordt een veterinair rapport opgemaakt, hetgeen (online) kan worden ingezien. Deze keuring wordt uitgevoerd door een erkend keuringsdierenarts.

6.4 Levering

In geval van Online Veulenveiling vindt de levering van een gekocht veulen plaats door middel van aflevering door Verkoper bij Koper. Indien Koper buiten Nederland woonachtig is, dient Verkoper het veulen af te leveren op een door Koper aan te wijzen adres binnen Nederland. De levering van een veulen vindt plaats nadat het veulen de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt. Koper is voor de periode tot levering geen vergoeding schuldig aan Verkoper.

6.5 Risico overgang

In geval van Online Veulenveiling gaat het risico van het veulen op de volgende wijze over:

 • indien Koper een Consument betreft, is het veulen voor risico van de Koper vanaf het moment van levering indien het veulen op dat moment 5 maand of ouder is en zijn vanaf dat moment alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende Consument Koper. De Consument Koper zal De Veilingorganisatie vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. Bij een veulen dat op het moment van levering jonger is dan 5 maand berust het risico van verlies en/of van schade aan en/of veroorzaakt door het geveilde/gekochte veulen tot een leeftijd van 5 maand bij Verkoper en na een leeftijd van 5 maand bij Koper. Verkoper is gehouden een verkocht veulen tot een leeftijd van 5 maand bij de moeder te laten zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd en Verkoper is gehouden uiterlijk voordat het veulen 5 maanden oud is het veulen aan Koper te hebben afgeleverd.
 • Indien Koper geen Consument betreft, is het veulen voor risico van de Koper vanaf het moment van Gunning waarbij het veulen ouder is dan 5 maand en zijn vanaf dat moment alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper zal De Veilingorganisatie vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake. Bij een veulen dat op het moment van Gunning jonger is dan 5 maand berust het risico van verlies en/of van schade aan en/of veroorzaakt door het geveilde/gekochte veulen tot een leeftijd van 5 maand bij Verkoper en na een leeftijd van 5 maand bij Koper. Verkoper is gehouden een verkocht veulen tot een leeftijd van 5 maand bij de moeder te laten zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd en Verkoper is gehouden uiterlijk voordat het veulen 5 maanden oud is het veulen aan Koper te hebben afgeleverd.
Menu