Veilingvoorwaarden veulenveiling

VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING DRONTEN 2023

Algemeen:
1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
gesloten, op de veulenveiling tussen verkoper en koper, met betrekking
tot via de Stichting Flevo Maneges te Dronten op een veulenveiling
aangeboden veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien.

1.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.3. De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de
veulenveiling door of vanwege de Stichting Flevo Maneges te Dronten
worden kenbaar gemaakt aan de veilingbezoekers. Voorts zijn deze
veilingvoorwaarden opgenomen in de veilingcatalogus van de
veulenveiling en de veiling website www.veilingdronten.nl. Door het uitbrengen van een bod op de veiling
verklaart de desbetreffende bieder kennis te hebben genomen van en
volledig akkoord te gaan met de onderhavige veilingvoorwaarden.

1.4 Aan de in artikel 2 van deze Verkoopvoorwaarden met hoofdletters
aangegeven begrippen komen in deze Verkoopvoorwaarden de
daarachter vermelde betekenis toe.

Definitie:
2 a KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een
overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.
b NOTARIS: de notaris of plaatsvervangend notaris, ten overstaan van
wie de veulenveiling plaatsvindt.
c STICHTING: de Stichting Flevo Maneges te Dronten.
d VEILINGCOMMISSIE: commissie die door de Stichting Flevo
Maneges te Dronten wordt belast met het organiseren van de
veulenveiling.
e VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper
optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen
tijdens de veulenveiling.
f VEULEN: een door de veilingcommissie voor de veulenveiling
aangewezen veulen.
g VEULENVEILING: de door de Stichting Flevo Maneges te Dronten
jaarlijks georganiseerde veulenveiling.
h VEILINGMEESTER: een door de Stichting Flevo Maneges te
Dronten aangewezen veilingmeester die de veulenveiling leidt.
i TOESLAG: acceptatie van een uitgebracht bod door veilingmeester.

Veiling:
3 De veulenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van een notaris of diens waarnemer verbonden aan notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo. Op alle diensten en werkzaamheden van notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar de website van voornoemd kantoor.

Koopovereenkomst:
4 De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door toeslag.
De wijze van veiling:
5.1 De veulenveiling vindt plaats door een door de Stichting aangewezen
veilingmeester.

5.2 De veulens worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen
veulens vindt in catalogusvolgorde plaats. De catalogusvolgorde
wordt aan de hand van loting bepaald.

5.3 Het bieden geschiedt door opsteken van de catalogus of doormiddel van een online bieding via het online veiling platform Clip my Horse/Auction.. Er wordt, tenzij de Veilingmeester anders aangeeft geboden in bedragen van € 250,00 of
veelvouden daarvan. De Stichting casu quo de veilingmeester en/of de
notaris behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieding
te weigeren.

5.4 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod
gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

5.5 Veiling Dronten biedt de mogelijkheid om telefonisch mee te bieden tijdens de
veiling. Voor informatie, voorwaarden en afspraken hieromtrent kunt u contact opnemen met dhr. Henk Frederiks tel: 06-13446451.

5.6 Indien de Veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn
vergissing te herstellen.

5.7 De Notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, die zich
tijdens de veulenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop
betrekking hebben, worden door de notaris op grond van zijn
constateringen en vastleggingen bindend beslist.

Uitsluiting aansprakelijkheid:
6.1 De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de
gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de veulens. Meer
in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot
osteochondrotische afwijking in de knie-en spronggewrichten van het
veulen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens ten behoeve
van de verkoper, welke uitdrukkelijk door de koper wordt aanvaard,
behoudens het bepaalde in artikel 8.

6.2 De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus
vermeld veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

6.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade
iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot
bezichtiging, Waar de veulenveiling plaats heeft of waar de verkochte veulens
worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor
een ieder op eigen risico.

6.4 De Stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die
gedurende de veulenveiling is ontstaan, uit, behoudens schade die het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting, danwel
haar leidinggevenden.

Betaling en aflevering:
7.1 Na de koop van een veulen dient de koper de koopsom, alsmede de veilingkosten a tien procent (10%) excl. btw van de koopsom contant dan wel door middel van telefonische overboeking op de eerste werkdag na de veiling per valuta van die dag op rekeningnummer NL47 RABO 034 81 44 334 aan de stichting te voldoen.

7.2 De Stichting betaalt de koopsom aan verkoper nadat zij deze van koper heeft ontvangen, en de levering van het veulen naar alle partijen juist heeft plaats gevonden.

7.3 Verkoper neemt de verplichting op zich om een veulen jonger dan 4,5
maanden bij de merrie te laten, zonder dat de koper hiervoor een
vergoeding is verschuldigd.

7.4 Tot het moment van feitelijke levering aan koper blijft het veulen voor rekening en risico van de verkoper. Indien op de veulenveiling een veulen jonger dan 4,5 maanden is ge-/verkocht, in welk geval het risico op de koper overgaat met ingang van de dag waarop het veulen 4,5 maanden wordt, dan wel op het moment van feitelijke eerdere levering aan koper. Een veulen dat op de veulenveiling is ge-/verkocht en op dat moment jonger was dan 4,5 maanden dient uiterlijk op de dag waarop het veulen 4,5 maanden oud is, door de koper te zijn ontvangen in de staat en gezondheidstoestand waarin het zich bevond ten tijde van de veiling, behoudens de normale veroudering.
Indien levering aan koper plaatsvindt na de dag waarop het veulen 4,5 maanden oud is als gevolg van omstandigheden die uitsluitend aan verkoper te wijten zijn, blijft het veulen voor rekening en risico van verkoper tot op het moment van feitelijke levering door verkoper aan koper.

7.5 Het veulen wordt door de verkoper op het woonadres van de koper afgeleverd.
Buitenlandse kopers dienen een afleveradres in Nederland aan te geven.

7.6 Het door de verkoper voorafgaand aan de veulenveiling aan de
Stichting afgegeven registratiebewijs van het veulen blijft in het bezit
van de Stichting totdat koper en verkoper ten genoegen van de Stichting
aan hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting
hebben voldaan, alsmede zolang het veulen niet feitelijk is afgeleverd
bij de koper.

7.7 Inzake de aankoop van het veulen is koper GEEN BTW verschuldigd,
TENZIJ bij de omschrijving van het veulen in de catalogus staat vermeld
dat de BTW-regeling van toepassing is, in welk geval koper inzake de
aankoop van het veulen WEL BTW verschuldigd is. Bij veulens die worden
geveild met toepassing van de BTW-regeling, is de door de veilingmeester
afgeslagen VERKOOPPRIJS AUTOMATISCH EXCLUSIEF BTW.

Niet voldoen aan de overeenkomst:
8.1 Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt
aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of
kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na
feitelijke aflevering van het veulen door verkoper aan koper, Mocht dit
desondanks wel het geval zijn, dan dient koper dit aan verkoper te melden
middels een aangetekend schrijven.

8.2 Indien door een dierenarts gespecialiseerd
in het keuren van paarden, één van de in artikel 8.1 genoemde
stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke
verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn
deskundig oordeel bestond voor de datum van feitelijke aflevering, heeft
de koper het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen
casu quo met de verkoper in onderhandeling te treden over verlaging
van de koopprijs, in beide gevallen zonder dat koper alsdan een boete
en/of verdere schadevergoeding als bedoeld in artikel 9 verschuldigd
wordt jegens verkoper. Een schriftelijke (bij aangetekende brief of brief
met ontvangstbevestiging) verzoek daartoe dient verkoper binnen 1
week na feitelijke aflevering te bereiken, bij gebreke waarvan het recht
vervalt om op deze grond ontbinding van de koopovereenkomst te
vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen over een
verlaging van de koopprijs.

Wanprestatie :
9. Bij niet nakoming door verkoper of koper van één of meer van de uit de
verkoop en Koop voortvloeiende verplichtingen, anders dan ten gevolge
van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) en/of ontbinding door
koper op grond van het bepaalde in artikel 8, heeft de wederpartij het
recht, te zijner uitsluitende keuze, om
– nakoming van die verplichtingen te vorderen; danwel
– de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen;
in welke beide gevallen de overtreder ten behoeve van de wederpartij
een eenmalige boete zal verbeuren van een bedrag ad € 2.500,00, en
indien de wederpartij kiest voor nakoming, te vermeerderen met een
boete ad € 250,00 voor iedere dag dat de niet- nakoming voortduurt,
door de overtreder aan de wederpartij te voldoen, onverminderd het recht
van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na
bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke te zijn
gesteld. Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een
termijn van tenminste acht dagen.

Geschillen:
10. Alle geschillen uit de verkoop en koop op de veiling en/of deze Veilingvoorwaarden voortvloeiende, zullen met inachtneming van het hierna bepaalde, door veiling notaris in hoogste instantie worden beslist, waarbij deze zich mag laten bijstaan door deskundigen. In het onderhavige artikel 10 is sprake van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen als bedoeld in artikel 7:900 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de beslissing over het geschil door partijen aan de notaris wordt opgedragen, dit alles tenzij partijen of één van hen verkla(a)r(t)(en) het geschil aan de gewone rechter ter beslechting te willen voorleggen en de zaak vervolgens bij de gewone rechter aanhangig ma(a)k(t)(en) voordat of binnen één maand nadat schriftelijk door de notaris aan partijen is verzocht of zij de beslechting van het geschil aan de gewone rechter willen voorleggen.

Veilingvoorwaarden veulenveiling versie 2023.

Menu