Veilingvoorwaarden sportpaardenveiling

VEILINGVOORWAARDEN  SPORTPAARDENVEILING DRONTEN 10 MEI 2022.

 

Artikel 1 – Algemeen:

1.1          Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten op de sportpaardenveiling Dronten Op 10 mei 2022 tussen verkoper en koper, met betrekking tot via de Stichting Flevomaneges te Dronten op de sportpaardenveiling aangeboden paarden, alsmede alle  overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

 

1.2          Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

1.3          De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de sportpaardenveiling door of vanwege de Stichting Flevomaneges te Dronten worden kenbaar gemaakt aan de veilingbezoekers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de Veilingcatalogus van de sportpaardenveiling.  Door het uitbrengen van een bod op de veiling verklaart de desbetreffende bieder kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te gaan met de onderhavige veilingvoorwaarden.

 

1.4          Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.

 

Artikel 2 – Definitie:

  1. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de sportpaardenveiling.
  2. NOTARIS: de notaris of plaatsvervangend notaris, ten overstaan van wie de sportpaardenveiling plaatsvindt.
  3. STICHTING: de Stichting Flevomaneges te Dronten.
  4. VEILINGCOMMISSIE: commissie die door de Stichting Flevomaneges te Dronten wordt belast met het organiseren van de sportpaardenveiling.
  5. VERKOPER/EIGENAAR: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de sportpaardenveiling.
  6. PAARD: een door de veilingcommissie voor de sportpaardenveiling aangewezen paard dat als rijpaard wordt geveild/verkocht.
  7. SPORTPAARDENVEILING: de door de Stichting Flevomaneges te Dronten jaarlijks georganiseerde sportpaardenveiling.
  8. VEILINGMEESTER: een door de Stichting Flevomaneges te Dronten aangewezen veilingmeester die de sportpaardenveiling leidt.
  9. TOESLAG: de acceptatie van een uitgebracht bod door de veilingmeester.

 

Artikel 3 – Veiling:

3.1          De sportpaardenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van een notaris of diens waarnemer verbonden aan notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo. Op alle diensten en werkzaamheden van notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar de website van voornoemd kantoor.

 

Artikel 4 – Koopovereenkomst:

4.1          De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door de toeslag.

 

 

Artikel 5 – De wijze van veiling en risico-overgang:

5.1          De sportpaardenveiling vindt plaats door een door de Stichting aangewezen veilingmeester. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid mee te bieden via het online platform WeAuction.

 

5.2          De paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens toeslag bevinden. De paarden hebben een veterinaire keuring ondergaan als sportpaard, uitgevoerd door Dierenkliniek Emmeloord, in opdracht en voor rekening en risico van verkoper. De rapportage van voornoemde keuring is voor zowel koper als    verkoper bindend. De veterinaire rapporten zijn voor een ieder in te zien op het veilingkantoor.

 

 

5.3          De veilingvolgorde word door loting bepaald en voor aanvang van de veiling kenbaar gemaakt. De eerste twee te veilen paarden worden twee maal ter veiling aangeboden; één keer voor en één keer na de pauze. De definitieve toeslag vindt plaats op basis van het hoogste bod uit de twee biedingsronden.

 

5.4          Het bieden geschiedt door opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de veilingmeester anders aangeeft, tot een bedrag van €5.000,00 geboden in  bedragen van € 200,00 en daarboven in bedragen van € 500,00 of veelvouden daarvan. De Stichting casu quo de veilingmeester en/of de notaris, behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieding te  weigeren.

 

5.5          Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod  gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

 

5.6          Vanaf de toeslag is het desbetreffende paard voor rekening en risico van de koper, behoudens eventuele verborgen gebreken.

 

5.7          Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

 

5.8          De notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, die zich  tijdens de sportpaardenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop  betrekking hebben, worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist.

 

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid:

6.1          De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de paarden.

 

6.2          De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veiling catalogus vermeld paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

 

6.3          De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van  schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de paardenveiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden  van deze terreinen en  gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

 

6.4          De Stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de paardenveiling is ontstaan, uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van de Stichting, dan wel haar leidinggevenden.

 

Artikel 7 – Betaling en aflevering:

7.1          Na de koop van een paard dient de koper de koopsom, alsmede de eventueel van toepassing zijnde BTW en de veilingkosten à tien procent (%) excl. btw. van de koopsom, contant of via machtiging dan wel door middel van telefonische overboeking op de eerste werkdag na de veiling per valuta van die dag op rekeningnummer NL47 RABO 034 81 44 334 aan de stichting te voldoen.

 

7.2          Het paard wordt door verkoper op het adres van de paardenveiling afgeleverd. Uitsluitend op vertoon van een door de Stichting afgegeven geldig afleidbewijs moeten de paarden direct na afloop van de veiling of woensdag 11 mei 2022 tussen 10.00u en 12.00u worden opgehaald door de koper.

 

7.3          Indien de verkoper of koper van één of meer paarden meent dat een geschil tussen hem en zijn wederpartij is gerezen, dan wel indien de koper meent een vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst te kunnen instellen, zal hij dit binnen veertien dagen na de veiling bij aangetekend schrijven aan de Stichting mededelen. Bij het ontbreken van een dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, zal de koopsom door de Stichting aan de verkoper worden uitgekeerd direct na afloop van bedoelde termijn. Heeft een mededeling als voor bedoeld de Stichting tijdig bereikt, dan blijft de koopsom onder berusting van de Stichting totdat het geschil zal zijn beslist, dan wel tot op de vordering tot ontbinding zal zijn beslist. De Stichting zal in overleg met partijen de koopsom ter harer name op een rentegevende rekening bij een solide bank plaatsen; de gekweekte rente zal toekomen aan degene aan wie de koopsom zal blijken toe te komen.

 

7.4          Inzake de aankoop van het paard is koper GEEN BTW verschuldigd, TENZIJ bij de omschrijving van het paard in de catalogus staat vermeld dat de BTW-regeling van toepassing is, in welk geval koper inzake aankoop van het paard WEL BTW verschuldigd is. Bij paarden die worden geveild met toepassing van de BTW-regeling, is de door de veilingmeester afgeslagen VERKOOPPRIJS AUTOMATISCH EXCLUSIEF 21% BTW.

 

 

Artikel 8 – Registratiebewijs:

8.1          Het door de verkoper voorafgaand aan de paardenveiling aan de Stichting  afgegeven registratiebewijs van het paard blijft in het bezit van de Stichting totdat koper en verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan en zolang het paard niet feitelijk is geleverd aan de koper.

 

Artikel 9 – Wanprestatie:

9.1          Bij niet nakoming door verkoper of koper van één of meer van de uit de verkoop en koop voortvloeiende verplichtingen, anders dan ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), heeft de wederpartij het recht, te zijner uitsluitende keuze, om nakoming van die verplichtingen te vorderen; dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen; in welke beide gevallen de overtreder ten behoeve van wederpartij een eenmalige boete zal verbeuren van een bedrag ad € 2.500,00, en indien de wederpartij kiest voor nakoming, te vermeerderen met een boete ad € 250,00 voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt, door de overtreder aan de wederpartij te voldoen, onverminderd het recht van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld. Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.

 

Artikel 10 – Geschillen:

10.1       Alle geschillen uit de verkoop en koop op de veiling en/of deze Veilingvoorwaarden voortvloeiende, zullen met inachtneming van het hierna bepaalde, door de notaris in hoogste instantie worden beslist, waarbij deze zich mag laten bijstaan door deskundigen. In het onderhavige artikel 10 is sprake van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen als bedoeld in artikel 7:900 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de beslissing over het geschil door partijen aan de notaris wordt opgedragen, dit alles tenzij partijen of één van hen verkla(a)r(t)(en) het geschil aan de gewone rechter ter beslechting te willen voorleggen en de zaak vervolgens bij de gewone rechter aanhangig ma(a)k(t)(en) voordat of binnen één maand nadat schriftelijk door de notaris aan partijen is verzocht of zij de beslechting van het geschil aan de gewone rechter willen voorleggen.

 

Veilingvoorwaarden Sportpaardenveiling 10 mei 2022.

 

 

 

Menu