Veilingvoorwaarden sportpaardenveiling

VEILINGVOORWAARDEN SPORTPAARDENVEILING DRONTEN 2023

Artikel 1 – Algemeen:
1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten op de
sportpaardenveiling Dronten Op 16 mei 2023 tussen verkoper en koper, met betrekking tot
via de Stichting Veiling Dronten op de sportpaardenveiling aangeboden paarden, alsmede
alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1.3 De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de sportpaardenveiling
door of vanwege de Stichting Veiling Dronten worden kenbaar gemaakt aan de
veilingbezoekers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de Veilingcatalogus van
de sportpaardenveiling. Door het uitbrengen van een bod op de veiling verklaart de
desbetreffende bieder kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te gaan met de
onderhavige veilingvoorwaarden.
1.4 Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven
begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.

Artikel 2 – Definitie:
a. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een
overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de sportpaardenveiling.
b. NOTARIS: de notaris of plaatsvervangend notaris, ten overstaan van wie de
sportpaardenveiling plaatsvindt.
c. STICHTING: de Stichting Veiling Dronten.
d. VEILINGCOMMISSIE: commissie die door de Stichting Veiling Dronten wordt belast
met het organiseren van de sportpaardenveiling.
e. VERKOPER/EIGENAAR: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt
bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de
sportpaardenveiling.
f. PAARD: een door de veilingcommissie voor de sportpaardenveiling aangewezen paard
dat als rijpaard wordt geveild/verkocht.
g. SPORTPAARDENVEILING: de door de Stichting Veiling Dronten jaarlijks
georganiseerde sportpaardenveiling.
h. VEILINGMEESTER: een door de Stichting Veiling Dronten aangewezen veilingmeester
die de sportpaardenveiling leidt.
i. TOESLAG: de acceptatie van een uitgebracht bod door de veilingmeester.

Artikel 3 – Veiling:

3.1 De sportpaardenveiling wordt georganiseerd door de Stichting ten overstaan van een
notaris of diens waarnemer verbonden aan notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo. Op alle
diensten en werkzaamheden van notariskantoor Pot en Koekoek te Ermelo zijn algemene
voorwaarden van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar de website van voornoemd
kantoor.

Artikel 4 – Koopovereenkomst:

4.1 De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door de toeslag.

Artikel 5 – De wijze van veiling en risico-overgang:

5.1 De sportpaardenveiling vindt plaats door een door de Stichting aangewezen
veilingmeester. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid mee te bieden via het online
veilingplatform WeAuction.
5.2 De paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens toeslag
bevinden. De paarden hebben een veterinaire keuring ondergaan als sportpaard, uitgevoerd
door Dierenkliniek Emmeloord, in opdracht en voor rekening en risico van verkoper. De
rapportage van voornoemde keuring is voor zowel koper als verkoper bindend. De
veterinaire rapporten zijn voor eenieder in te zien op het veilingkantoor.
5.3 De veilingvolgorde wordt door loting bepaald en voor aanvang van de veiling kenbaar
gemaakt. De eerste twee te veilen paarden worden tweemaal ter veiling aangeboden; één
keer voor en één keer na de pauze. De definitieve toeslag vindt plaats op basis van het hoogste
bod uit de twee biedingsronden.
5.4 Het bieden geschiedt door opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de
veilingmeester anders aangeeft geboden in bedragen van € 500,00 of veelvouden daarvan. De
Stichting casu quo de veilingmeester en/of de notaris, behoudt zich het recht voor om zonder
opgave van redenen een bieding te weigeren.
5.5 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat
een hoger bod wordt geaccepteerd.
5.6 Vanaf de toeslag is het desbetreffende paard voor rekening en risico van de koper,
behoudens eventuele verborgen gebreken.
5.7 Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te
herstellen.
5.8 De notaris constateert en voor zo ver nodig, legt feiten vast, die zich tijdens de
sportpaardenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben, worden
door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid:

6.1 De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de
gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de paarden.
6.2 De Stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld paard
uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.
6.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand
overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar
de paardenveiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden
van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor eenieder op eigen risico.
6.4 De Stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de
paardenveiling is ontstaan, uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewust
roekeloosheid van de Stichting, dan wel haar leidinggevenden.

Artikel 7 – Betaling en aflevering:

7.1 Na de koop van een paard dient de koper de koopsom, alsmede de eventueel van
toepassing zijnde BTW vermeerderd met de veilingkosten à tien procent (%) excl. btw. van de
koopsom, contant of via machtiging dan wel door middel van telefonische overboeking op de
eerste werkdag na de veiling per valuta van die dag op rekeningnummer NL47 RABO 034 81
44 334 aan de stichting te voldoen.
7.2 Het paard wordt door verkoper op het adres van de paardenveiling afgeleverd.
Uitsluitend op vertoon van een door de Stichting afgegeven geldig afleidbewijs moeten de
paarden direct na afloop van de veiling of woensdag 17 mei 2023 tussen 10.00u en 12.00u
worden opgehaald door de koper.
7.3 Indien de verkoper of koper van één of meer paarden meent dat een geschil tussen
hem en zijn wederpartij is gerezen, dan wel indien de koper meent een vordering tot
ontbinding van de koopovereenkomst te kunnen instellen, zal hij dit binnen veertien dagen
na de veiling bij aangetekend schrijven aan de Stichting mededelen. Bij het ontbreken van een
dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, zal de koopsom door de Stichting aan de
verkoper worden uitgekeerd direct na afloop van bedoelde termijn. Heeft een mededeling als
voor bedoeld de Stichting tijdig bereikt, dan blijft de koopsom onder berusting van de Stichting
totdat het geschil zal zijn beslist, dan wel tot op de vordering tot ontbinding zal zijn beslist. De
Stichting zal in overleg met partijen de koopsom ter harer name op een rentegevende
rekening bij een solide bank plaatsen; de gekweekte rente zal toekomen aan degene aan wie
de koopsom zal blijken toe te komen.
7.4 Inzake de aankoop van het paard is koper GEEN BTW verschuldigd, TENZIJ bij de
omschrijving van het paard in de catalogus staat vermeld dat de BTW-regeling van toepassing
is, in welk geval koper inzake aankoop van het paard WEL BTW verschuldigd is. Bij paarden die
worden geveild met toepassing van de BTW-regeling, is de door de veilingmeester afgeslagen
VERKOOPPRIJS AUTOMATISCH EXCLUSIEF 21% BTW.

Artikel 8 – Registratiebewijs:

8.1 Het door de verkoper voorafgaand aan de paardenveiling aan de Stichting afgegeven
registratiebewijs van het paard blijft in het bezit van de Stichting totdat koper en verkoper ten
genoegen van de Stichting aan hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de
Stichting hebben voldaan en zolang het paard niet feitelijk is geleverd aan de koper.

Artikel 9 – Wanprestatie:

9.1 Bij niet nakoming door verkoper of koper van één of meer van de uit de verkoop en
koop voortvloeiende verplichtingen, anders dan ten gevolge van niet toerekenbare
tekortkoming (overmacht), heeft de wederpartij het recht, te zijner uitsluitende keuze, om
nakoming van die verplichtingen te vorderen; dan wel de koopovereenkomst als ontbonden
te beschouwen; in welke beide gevallen de overtreder ten behoeve van wederpartij een
eenmalige boete zal verbeuren van een bedrag ad € 2.500,00, en indien de wederpartij kiest
voor nakoming, te vermeerderen met een boete ad € 250,00 voor iedere dag dat de niet
nakoming voortduurt, door de overtreder aan de wederpartij te voldoen, onverminderd het
recht van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na bij aangetekend
schrijven of deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld.
Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.

Artikel 10 – Geschillen:

10.1 Alle geschillen uit de verkoop en koop op de veiling en/of deze Veilingvoorwaarden
voortvloeiende, zullen met inachtneming van het hierna bepaalde, door de notaris in hoogste
instantie worden beslist, waarbij deze zich mag laten bijstaan door deskundigen. In het
onderhavige artikel 10 is sprake van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen als
bedoeld in artikel 7:900 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de beslissing over
het geschil door partijen aan de notaris wordt opgedragen, dit alles tenzij partijen of één van
hen verkla(a)r(t)(en) het geschil aan de gewone rechter ter beslechting te willen voorleggen
en de zaak vervolgens bij de gewone rechter aanhangig ma(a)k(t)(en) voordat of binnen één
maand nadat schriftelijk door de notaris aan partijen is verzocht of zij de beslechting van het
geschil aan de gewone rechter willen voorleggen.

Veilingvoorwaarden Sportpaardenveiling mei 2023.

Menu